BẢNG GIAO DỊCH HOSE
GD Thỏa thuận English 한국어
Tùy chọn
Chọn mã chứng khoán:
Số GD:  VN Index: Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Số GD:  VN30 Index: Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Số GD:  HNX Index: Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Số GD:  HNX30 Index: Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Chuyển trang
STT Chứng
khoán
Giá
TC
Giá
trần
Giá
sàn
Room NN NN
Mua
NN
Bán
Mua Giao dịch Bán Đợt 1 Giá
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá +/- KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Giá KL Cao Thấp
(Đơn vị giá: 1000 đồng    Đơn vị khối lượng: 10 cổ phiếu)