BẢNG GIAO DỊCH HNX
GD Thỏa thuận English 한국어
Tùy chọn
Chọn mã chứng khoán:
Số GD:  HNX Index: Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Số GD:  HNX30 Index: Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Số GD:  VN Index: Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Số GD:  VN30 Index: Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Chuyển trang
STT Chứng
khoán
Giá
TC
Giá
trần
Giá
sàn
Room NN GD
NDT
NN
Tổng
KLTH
Thấp
nhất
Cao
nhất
Mua Giao dịch Bán
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá Thay
đổi
KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+
(Đơn vị giá: 1000 đồng    Đơn vị khối lượng: 10 cổ phiếu)